Strona głównaUncategorizedStudia na Collegium Balticum - trzy najważniejsze kierunki

Studia na Collegium Balticum – trzy najważniejsze kierunki

Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na rynku edukacyjnym oferta atrakcyjna cenowo. Jako uczelnia, która oferuje mnóstwo, jeśli chodzi o zagwarantowanie możliwie najlepszych kompetencji zawodowych i przygotowanie do wykonywania wybranego zawodu jest świadomie wybierana tak przez młodzież stawiającą pierwsze kroki na drodze kariery, jak i dorosłych wzbogacających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień.

Pośród nich znajdują się:

 • certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” popularyzujący i wyróżniający wzory w sektorze szkolnictwa wyższego w dziedzinie innowacyjnychi kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych,
 • prawo do znaku „Wiarygodna Szkoła” promującego uczelnie, które w sposób odpowiedzialny podchodzą do swoich słuchaczy i absolwentów tworząc możliwości zawodowe oraz dostosowujące nauczanie do potrzeb rynku pracy.
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, a zatem poświadczenie, że Collegium Balticum jest godnym zaufania partnerem biznesowym oraz firmą solidną i rzetelną w biznesie, co dlawszystkich obecnych i przyszłych studentów jest gwarancją jej ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku.

Wyczerpujący wykaz wyróżnień i informacje z codzienności uczelni można znaleźć w jej witrynie internetowej, poniżej zaś przedstawiamy pełną ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Rodzaj studiów licencjackich oraz inżynierskich jest powszechnie wykorzystywany w europejskich systemach edukacyjnych. Tytuł zawodowy licencjata zdobywany po studiach I-go stopnia to odpowiednik angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji posiadacz dyplomu studiów pierwszego stopnia zdobywa – po obronie pracy licencjackiej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga wcześniejszego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Ukończenie studiów licencjackich daje możliwość studiowania na studiach magisterskich.

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie poniższe kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów jest często wybierany przez osoby interesujące się karierą w służbach mundurowych lub pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w dziedzinie bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do sugerowanej tematyki, a dzięki podpisanym poprzez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwiony start w życie zawodowe.

Kandydaci na studia wybierają spośród kilku specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne w Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności oraz adekwatną do wymogów współczesnego świata wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, która pozwala zawodowo pomagać innych ludziom oraz rozwijać swój potencjał stosownie do warunków. Kierunek pedagogika został przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych oraz reagujących na potrzeby otoczenia.

Studenci mają możliwość realizować się w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.Zobacz również kursy dla seniora.

  Dietetyka

  Zapotrzebowanie na przygotowanych specjalistów z dziedziny dietetyki jest obecnie bardzo duże, a w przyszłości jeszcze wzrośnie. Wybór tego kierunku to gwarancja rzetelnego przygotowania do zadań zawodowych powiązanych z żywnością oraz żywieniem zarówno ludzi zdrowych, jak i borykających się z chorobami. Studiowanie dietetyki to doskonała decyzja dla każdego, kto jest zainteresowany zasadami zdrowego żywienia i chciałby być wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

  Aktualnie kierunek obejmuje dwie specjalności:

  • Psychodietetyka,
  • Dietetyka sportowa.

  Pedagogika specjalna

  Wielość zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga właściwego charakteru oraz profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej jest przygotowany z myślą o osobach pomocnych, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

  W ramach kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Pedagogika resocjalizacyjna.

  Informatyka (studia inżynierskie)

  Absolwenci informatyki na Collegium Balticum mają znakomite możliwości realizowania swoich pasji zdobywając tytuł inżyniera oraz pewny zawód. Pracę w renomowanych przedsiębiorstwach znajdują jeszcze przed zakończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają eksperci w dziedzinie informatyki, uczelnia kształci specjalistów na miarę XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i właściwie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z najszybciej rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące poza szablonami oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym mogą wybrać następujące specjalności:

   • Technologie internetowe,
   • Programista systemów wbudowanych

  ,

  • Tester oprogramowania,
  • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

  STUDIA MAGISTERSKIE

  Poziom studiów magisterskich to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej używano określenia „studia uzupełniające magisterskie”. Ta forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten wynika z zaleceń Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Ukończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

  Na kandydatów czekają zaś następujące kierunki i specjalności:

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji pozyskanych podczas studiów licencjackich oraz poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Niezależnie od wybranej specjalności absolwenci kierunku mają wysokie kwalifikacje i znakomite perspektywy kariery. Na osoby sumienne, odporne na stres, odważne iposiadające dyscyplinę wewnętrzną czekają następujące specjalności:

  • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
  • Ochrona bezpieczeństwa danych,
  • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji oraz diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, wrażliwość na innych i interdyscyplinarność to tylko niektóre cechy absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.

  Studia te windują w znaczący sposób kompetencje intelektualne i umiejętności niezbędne do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, z dziedziny kultury, edukacyjnych i terapeutycznych. Są bardzo dobrą metodą pogłębienia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Absolwenci otrzymują tytuły zawodowe magistra pedagogiki w zakresie wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia wyzwania w postaci doktoratu. Mają też możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego w ramach obrębie przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to poniższe specjalności:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
  • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
  • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

  STUDIA PODYPLOMOWE

  Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w SSW Collegium Balticum należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich lub też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako odmienna niż studia wyższe oraz studia doktoranckie forma nauczania są przeznaczone dla kandydatów mających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w proponowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa albo trzy semestry. Oferta studiów jest dostosowana zarówno do osobistych uwarunkowań studentów, jak i cały czas zmieniających się wymagań rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznej atmosferze pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w czterech dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin posiada swoje oddzielne kierunki. Fakultety kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej pokrywają się, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako pojedyncze zestawienie.

  Informatyka

  Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to następujące kierunki:

  Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

  Kierunek ten jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do kariery w administracji publicznej w sektorach połączonych z bezpieczeństwem informatycznym, m.in. w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, a także Biurach Zarządzania Kryzysowego terenowych urzędów administracji państwowej i w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych i osobowych, oraz informacji niejawnych. Kierunek koncentruje się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, zwalczaniem cyberterroryzmu oraz przestępczości komputerowej. Program studiów obejmuje zajęcia związane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

  Informatyka dla nauczycieli

  Celem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych. Kierunek ten to studia kwalifikacyjne adresowane do nauczycieli, chcących uzyskać uprawnienia do uczenia takich lekcji jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami mogą być osoby, mające przygotowanie pedagogiczne oraz dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

  Inżynieria wymagań

  Program studiów tego kierunku jest oparty na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB oraz na wyśrubowanych praktykach branżowych związanych ze standardami ISO i IEEE. Ukończenie kierunku inżynierii wymagań otwiera drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB lub REQB. Studia przekazują wiedzę teoretyczną i uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej czy inżynierii wymagań. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące analizy przedsiębiorstwa (jego procesów biznesowych i otoczenia ekonomicznego) i ustalania priorytetów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymagań potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizy tych wymagań i opracowania koncepcji realizacji założonych celów biznesowych.

  Menedżer systemów zarządzania jakością

  Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, zajmującej się homologacją wyrobów i systemów zarządzania, dostarczającej rozwiązań dla przemysłu i usług. przeznaczone są dla tych, którzy zajmują zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach. Po ukończeniu kierunku słuchacze są przygotowani do podejścia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu i po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można również rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Misją studiów tego kierunku jest zyskanie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w opracowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Finalizując studia,słuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) i pełnomocnika ZSZ.

  Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

  Oferta studiów tego kursu skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w administracji publicznej albo w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia dają możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i przygotowują do sprawowania funkcji menedżerskich w tym zakresie. Program obejmuje zagadnienia audytowania oraz kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w różnego rodzaju organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem oraz problematykę standardów bezpieczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

  Testowanie oprogramowania

  Program kształcenia na tym kierunku jest oparty na Software Engineering Body of Knowledge, programie certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych doświadczeniach branżowych powiązanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, jak i klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Gwarantuje uzyskanie obszernej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można następnie wykorzystać przy wdrażaniu norm jakościowych (np. ISO 9001), czy doskonaleniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia też podejście do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kurs z myślą o osobach będących na początku kariery zawodowej w IT oraz osobach pragnących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania i kontroli jakości oprogramowania.

  Zarządzanie projektami

  Podczas studiów na tym kierunku słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu wielu dziedzin zarządzania projektami, a także praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi pomagających w takim zarządzaniu. Kadrę dydaktyczną opisywanego kierunku stanowią wieloletni praktycy, którzy są doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w różnych branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum nawiązał współpracę z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do stosownych egzaminów zaraz po zakończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

  Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to następujące kierunki:

  Ochrona osób i mienia

  Zapotrzebowanie na profesjonalistów z zakresu ochrony osób oraz mienia jest bardzo wysokie i zanosi się na to, że będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z tym na słuchaczy mających umiejętności stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego udziału w pracy zespołowej czekają studia, których rolą jest przygotowanie do pracy w: – przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów oraz imprez masowych, – firmach zajmujących się projektowaniem i realizacją systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach, które sprzedają środki ochrony, – agencjach detektywistycznych.

  Psychologia śledcza

  Psychologią śledczą można określić nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w samym procesie karnym, lub jako zespół przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania i wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii. Studia na tym kierunku są dedykowanedla osób, które zawodowo zajmują się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii oraz medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości jako biegli i eksperci, a także na wszystkich którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w obszarze psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum mogą zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystania psychologii w postępowaniu przygotowawczym oraz w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności z takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka oraz kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

  Samorząd terytorialny i polityka regionalna

  Collegium Balticum przygotowało program kształcenia na tym kierunku z myślą o osobach, które mając wyższe wykształcenie pragną podjąć pracę urzędniczą w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych oraz innych organizacjach.
  Zakres tematyczny studiów tego kierunku obejmuje między innymi:

  • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego,
  • geografię gospodarczą i zagadnienia rozwoju regionalnego,- kwestie współpracy samorządu terytorialnego z NGO w sferze polityki społecznej,
  • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promowanie jednostek samorządu terytorialnego.

  Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

  Podjęcie studiów na tym kierunku studiów pozwala zdobyć wiedzę w dziedzinie zadań administracji publicznej, a także tematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz problemów związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Słuchacze zostają również przygotowani w pewnym stopniu do rozwiązywania konfliktów i współpracowania z negocjatorami. Kierunek przygotowano z myślą o osobach, które są posiadaczami dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi znalezienie pracy w służbach rządowych lub samorządowych oraz w strukturach Wojska Polskiego i instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym takich jak Interpol. Tematyka zajęć zawiera między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu oraz sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń oraz system bezpieczeństwa europejskiego.

  Zarządzanie kryzysowe

  Przyrost znaczenia zarządzania kryzysowego jest wynikiem pojawienia się nowych zagrożeń związanych z ewolucją kulturową, do których należy zaliczyć zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów na stanowiskach związanych zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych takich jak np. klęski żywiołowe. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą słuchaczy w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontrolowaniu sytuacji kryzysowych w drodze zaplanowanych działań, usuwania skutków sytuacji kryzysowych oraz pełnienia obowiązków związanych z odtwarzaniem zasobów i infrastruktury krytycznej.

  Pedagogika i pedagogika specjalna – studia podyplomowe oraz kierunki dla nauczycieli

  Integracja sensoryczna (nowość)

  Po zakończeniu studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej słuchacze pozyskują uprawnienia do diagnozy i terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Kierunek działa przy merytorycznym wsparciu i pod patronatem Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju Dziecka SENSE w Szczecinie. Studia pozwalają zdobyć uprawnienia do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, medycznych, terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą również tworzyć swoją praktykę w ramach działalności gospodarczej w gabinetach integracji sensorycznej.

  Coaching, mentoring i tutoring w oświacie

  Kierunek ten jest przeznaczony dla absolwentów szkół wyższych, którzy posiadają dyplomy ukończenia studiów I lub II stopnia takich kierunków jak pedagogika, resocjalizacja, ekonomia, socjologia, psychologia, prawo, zarządzanie, doradztwo zawodowe, wychowanie fizyczne, albo innych. Program został zaprojektowany tak, aby dostarczać wiedzy o coachingu i mentoringu i narzędziach wykorzystywanych w procesach dla nich specyficznych. Uczy pracy z relacją coachingowo-mentoringową oraz poszerzaniem samoświadomości i pielęgnacją właściwych postaw. Jako projekt rozwojowy,kierunek coaching, mentoring i tutoring w oświacie przygotowuje do pracy w roli coacha i mentora, z uwzględnieniem pracy edukacyjnej.

  Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej

  SSW Collegium Balticum przygotowała ten kierunek z myślą o nauczycielach zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia podyplomowe na tym kierunku pozwalają zdobyć kompetencje prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych, a także poradnictwa i konsultacji w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej dla etapów procesu pomocy specjalistycznej oferowanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki terapeutyczne, punkty przedszkolne i klasy integracyjne oraz inne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

  Doradztwo zawodowe i rozwój kariery

  Są to studia przeznaczone dla osób zainteresowanych pomocą w tworzeniu i realizacji projektów kariery zawodowej, diagnozowaniem predyspozycji zawodowych oraz specyfiki rynku pracy, a także prowadzeniemindywidualnych i grupowych konsultacji wsparcia zawodowego. Kierunek daje słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Absolwenci mają możliwości zatrudnienia w urzędach pracy, centrach aktywizacji zawodowej, ośrodkach integracji społecznej, biurach karier, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkoleniowych i innych ośrodkach.

  Edukacja dla bezpieczeństwa

  Kierunek ten przygotowuje słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz samodzielnej edukacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego. Uczestnicykursu zapoznają się z dydaktyką edukacji bezpieczeństwa, zasadami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, wyznacznikami struktury obronnej państwa oraz zasadami przygotowania do sytuacji zagrożeń. Zagadnienia podejmowane podczas zajęć to między innymi:

  • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
  • psychologia sytuacji kryzysowych,- metodyka nauczania,
  • promocja zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna

  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  Kierunek ten czeka na nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków, którzy mają uprawnienia do nauczania na I etapie edukacyjnym (jeśli uzupełnią przygotowanie pedagogiczne w zakresie pracy z dzieckiem w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III). Jego absolwenci cechują się znajomością specyfiki rozwoju małego dziecka, opieki, zabawy, diagnozy społeczno-rozwojowej, a także podstaw logopedii. Studia na kierunku edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczą zasad organizacji procesu kształcenia na I etapie edukacyjnym, wsparcia dziecka o szczególnych potrzebach edukacyjnych (również dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i dziecka uzdolnionego) oraz konstruowania programów dydaktyczno-wychowawczych opartych na zasadach nowoczesnej neurodydaktyki.

  Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami

  Są to studia podyplomowe przygotowane dla absolwentów studiów wyższych, pedagogów i nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych winstytucjach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniami. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych. Pracują także jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, NGO, w poradniach, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach i firmach organizujących czas wolny. W trakcie studiów są przygotowywani do podejmowania instytucjonalnych ipozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych i charytatywnych na rzecz integracji ludzi z niepełnosprawnością intelektualną.

  Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

  Udział w tym kursie umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania Zespołu Aspergera oraz pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Słuchacze pogłębiają znajomość zagadnień psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, diagnozy, metod pracy, technik wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracowania z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbywają także praktykę pedagogiczną. Kierunek ten czeka na pedagogów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w obszarze pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do praktyki na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, oraz ich rodzin.

  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa

  Kierunek ten został przygotowany z myślą o osobach z dyplomem ukończenia studiów wyższych, które chcą podjąć zatrudnienie w charakterze nauczyciela – bibliotekarza. W tematyce kierunku wyróżniają się następujące dziedziny:

  • naukoznawstwo, bibliografia, czytelnictwo,
  • informacja naukowa i nowoczesne technologie informacyjne,
  • zagadnienia wydawnicze oraz księgarskie,- marketing w bibliotece

  Informatyka dla nauczycieli

  Studia na tym kierunku pozwalają słuchaczom na zapoznanie z obszarami współczesnej informatyki, które są określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i przygotowanie dydaktyczne studentów do nauczania przedmiotów informatycznych.Jako studia kwalifikacyjne, kierunek informatyka dla nauczycieli daje szansę zdobyć uprawnienia do nauczania następujących przedmiotów informatyka, technologia informacyjna i zajęcia komputerowe.

  Logopedia

  Celem kierunku jest nadanie kwalifikacji do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych, artystycznych, poradniach specjalistycznych, w tym psychologiczno-pedagogicznych i innych, w których prowadzona jest praktykę logopedyczna.Ukończenie studiów podyplomowych daje też uprawnienia do otwierania własnych gabinetów logopedycznych.

  Mediacje i negocjacje

  Kierunek ten stworzono dla osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, kuratorów sądowych i społecznych, wychowawców domów dziecka, świetlic oraz dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii, resocjalizacji, prawa i innych zainteresowanych wiedzą w zakresie mediacji i negocjacji. Celem studiów jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania pracy mediatora. Zakres tematyczny obejmuje takie zagadnieniajak: – zagadnienia z zakresu prawa,- rolę mediacji w kraju i za granicą,- podstawy wiedzy psychologicznej z zakresu komunikacji, konfliktu stresu i asertywności,- treningi umiejętności mediacyjnych,- problematykę negocjacji, w tym biznesowych, windykacyjnych oraz edukacyjnych.

  Nauczyciel etyki

  Studia te są przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a zamierzających zdobyć uprawnienia do nauczania etyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia i systemy etyczne oraz moralne wyzwania współczesnego świata, zagadnienia etyki indywidualnej oraz społecznej, oraz bioetyki. Elementem studiów jest również poszerzanie umiejętności związanych z kreatywnością, analizowania konfliktów i dylematów moralnych, krytycznego spojrzenia na problemy etyczne, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, sposobów dyskutowania i przekazywania treści etycznych dostosowanych do wieku i predyspozycji psychicznych uczniów.

  Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

  Studenci tego kierunku nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki nauczania praktycznej nauki zawodu, procesów praktycznego kształcenia zawodowego i bazy techniczno-dydaktycznej. Studia te oferują też zapoznanie z podstawami prawnymi, zasadami nauczania, typami i strukturą zajęć oraz warsztatem pracy nauczyciela. Sednem edukacji jest tu kształtowanie postawy nauczyciela rozumianej jako sposób przygotowania się do zajęć oraz doskonalenia oraz samodoskonalenia zawodowego.

  Oligofrenopedagogika

  Celem studiów kierunku oligofrenopedagogika jest doskonalenie i rozszerzanie kwalifikacji do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, doktórych chodzą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Uzyskane podczas nauki wiadomości i umiejętności są podstawą do planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi.

  Organizacja i zarządzanie w oświacie

  Kierunek ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w dziedzinie przygotowania do zarządzania szkołą w aspekcie jakości organizacji, dokumentacji i stosowania prawa oraz metod i technik kierowania, diagnozowania osiągnięć uczniów, nadzoru pedagogicznego, projektowania dydaktycznego, gospodarowania finansami, mierzenia jakości pracy szkoły.
  Zakres tematyczny studiów obejmuje między innymi:

   • organizację i zarządzanie w oświacie

  ,

   • politykę edukacyjną w Polsce i Unii Europejskiej

  ,

   • komunikację społeczną

  ,

   • elementy prawa oświatowego i prawa pracy

  ,

   • administrację i ekonomię

  ,

  • marketing z zarządzaniem w oświacie.

  Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy

  Ukończenie studiów tego kierunku daje szansę na prowadzenie zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Daje także kwalifikacje do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków zgodnym z przepisami. Kierunek daje absolwentom pełny zakres umiejętności teoretycznych i praktycznych, niezbędnych w wykonywaniu zawodu.

  Tematy zajęć to między innymi:

  • zagadnienia ochrony pracy i prawa pracy,
  • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
  • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
  • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej,
  • ocena i analiza zagrożeń zawodowych.

   

  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Kierunek ten oferuje przygotowanie niezbędne do działalności opiekuńczej związanej z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, a także z przeciwdziałaniem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwenci pozyskują kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz tymi, które wymagają specjalistycznej opieki i terapii. Opisywane studia cieszą się zainteresowaniem osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o umiejętności, które pozwalają na pracę w charakterze pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej czy wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy, internatu i ośrodka szkolno-wychowawczego.

  Program zajęć obejmuje przede wszystkim:

  • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
  • pedagogikę opiekuńczą i metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  • metodykę pracy z rodziną i zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
  • terapię pedagogiczną i terapię uzależnień.

  Pedagogika resocjalizacyjna

  Dzięki temu kierunkowi można uzyskać kompetencje potrzebne do wykonywania pracy pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie. Zajęcia przygotowują do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed niszczącymi wpływamiśrodowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w środowisku rodzinnym, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. Podczas studiów słuchacze podnoszą umiejętność stawiania diagnoz, określania źródeł i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych albo resocjalizacyjnych do stosowania zarówno w instytucjach jak i w środowisku.Plastyka i technika dla nauczycieliStudia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym pozwalają pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej, psychologii widzenia oraz zasad kompozycji i perspektywy. Kolejnym wzbogaceniem warsztatu pracy nauczyciela są włączpne w program studiów elementy technologii informatycznych.

  Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela

  Studia te zapewniają uzyskanie podstawowych uprawnień pedagogicznych do pracy w oświacie. Podnoszą kwalifikacje potrzebne dla pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach szczebla podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, w zgodzie z podstawowymi celami nauczania i wychowania, jakie ma do zrealizowania dana placówka oświatowa. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji nauczycielskich.

  Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień

  To następny kierunek pozwalający na uzupełnienie kwalifikacji o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Kurs wyposaża przyszłych pedagogów w określone kompetencje i umożliwiają zdobywanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, a także do dokonywania diagnoz zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizacji i realizowania programów profilaktycznych. Studia czekają na osoby otwarte ichcące realizować się w swoim powołaniu, zdolne do autorefleksji, odpowiedzialne i wrażliwych na potrzeby innych osób.

  Socjoterapia

  Idąc na na tym kierunku można pogłębić i uzupełnić przygotowanie z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń zachowania, jak również zdobyć i udoskonalić takie umiejętności jak nawiązywanie kontaktu i budowy więzi interpersonalnych, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, doskonalenie własnego stylupomagania dzieciom, młodzieży i dorosłym oraz posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej, poznawczej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Studenci zaznajamiają się z teorią i praktyką z niżej wymienionych dziedzin: – sporządzanie diagnozy socjoterapeutycznej w kontekście zachowań, sądów poznawczych oraz emocji, – budowa programów socjoterapeutycznych i prowadzenie zajęć według tych programów,- rozwiązywanie osobistych problemów słuchaczy jako doświadczenie terapeutyczne,- rozwiązywanie osobistych kłopotów słuchaczy zaistniałych w czasie pomagania podopiecznym, – doświadczenie profesjonalistów z dziedzin leczenia uzależnień, socjoterapii, psychoterapii, pracowania z młodzieżą i dorosłymi.

  Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu

  Studenci tego kierunku poznają przede wszystkim prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody pracy z wybranymi problemami, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej. Odbywają także praktykę pedagogiczną. Studia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych dotyczących udzielania pomocy innym w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie.

  Surdopedagogika

  Kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych oraz rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową. Upoważniają tym samym dopodejmowania pracy nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych instytucjach o charakterze specjalnym. Umożliwiają też pracę w placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego.

  Tyflopedagogika

  Studenci tego kierunku uzyskują niezbędne umiejętności z zakresu realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych orazrewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wynikającą z zaburzeń wzroku. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach szkolno-wychowawczych oraz w pozostałych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym. Studia umożliwiają też zdobycie uprawnień do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w miejscach opieki specjalnej i integracyjnej.

  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

  Kierunek ten został przygotowano o osobach, które posiadają wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii oraz pielęgniarstwa. Jego celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zapobieganiu rozwojowi patologii dzieci poprzez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych i terapii pedagogicznej. Słuchacze nabywają podczas zajęć wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego oraz psychomotorycznego dziecka, neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej oraz diagnozowania oraz terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Psychologiczny moduł programu poszerza wiedzę o psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym edukuje w zakresie ograniczeń wczesnej diagnozy, jak i terapii pedagogicznej.

  Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

  Regulacje prawne w polskim systemie kształcenia wymagają obowiązkowego nauczania języków obcych już na poziomie edukacji przedszkolnej. Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych ma nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego, który legitymuje się świadectwem znajomości języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (B2) oraz który zakończył studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego (na uzupełnienie kwalifikacji pedagodzy mają czas do 2020r.). Z myślą o tych wymogach SSW Collegium Balticum przygotowało szeroką ofertę opisywanego kierunku, w ramach której znajdują się m.in.:

  • podstawy glottodydaktyki,
  • anglojęzyczna/germańska literatura dla dzieci,
  • elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych/germańskich,
  • kształcenie przedmiotowo-językowe,
  • lektorat języka angielskiego/niemieckiego,
  • różnorakie warsztaty metodyczne,

  Wiedza o kulturze dla nauczycieli

  Dzięki temu kierunkowi studenci uzyskują podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej oraz kompetencje do prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, a także prowadzenie kursów, bloków tematycznych, czy zajęć profilowanych związanych z kulturą regionalną. Będą też przygotowani do pracy w placówkach takich jak gminne i miejskie ośrodki kultury.

  Wiedza o społeczeństwie

  Kurs ten jest przeznaczony dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, przede wszystkim szkół ponadpodstawowych, którzy potrzebują kwalifikacji do nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” orazpolitologów, historyków i wszystkich zainteresowanych uzupełnianiem wiedzy politologicznej, w tym pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji oraz organizacji pozarządowych, czy dziennikarzy. W zakresie studiów ujęto zagadnienia związane z takimi tematami jak:

  • społeczeństwo obywatelskie w dobie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
  • współczesna myśl polityczna oraz problemy współczesnego świata,
  • podstawy prawa konstytucyjnego,- system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
  • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze,
  • teoria polityki i marketing polityczny,- ochrona własności intelektualnej.

  Wychowanie do życia w rodzinie

  Dzięki temu kierunkowi słuchacze uzyskują kwalifikacje do preprowadzania zajęć edukacyjnych w ramach przedmiotu„Wychowanie do życia w rodzinie”. Koncepcja programowa kursu uwzględnia alternatywne wizje człowieka, małżeństwa oraz rodziny, zachęca również do własnych, twórczych poszukiwań i budowania przekonań opartych na przesłankach naukowych, niezależnych od wpływu ideologii czy systemów społecznych. Program zajęć zawiera treści z dziedzin rozmaitych gałęzi wiedzy związanych z zagadnieniami opisującymi współczesną rodzinę. Poza przygotowaniem merytorycznym studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych.

  Tematyka zajęć obejmuje między innymi:

  • prawo małżeńskie i rodzinne,
  • metodykę nauczania przedmiotu: „Przygotowanie do życia w rodzinie”,
  • wybrane zagadnienia patologii życia rodzinnego i społecznego,
  • socjologię małżeństwa i rodziny,
  • psychologię małżeństwa i rodziny,- treningi komunikacji.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Więcej artykułów

Popularne